pd_rond_open
Productschap Dranken

PRODUCTSCHAP DRANKEN OPGEHEVEN

Per 1 januari 2015 zijn alle product- en bedrijfschappen opgeheven. Het Ministerie van Economische Zaken heeft alle publieke taken overgenomen. 


--

 

De product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Publieke taken die nu binnen de publiekrechtelijke organisatie (PBO) worden uitgevoerd, zullen worden ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen er voor kiezen de andere taken als voorlichting, promotie en belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie."

Het bestuur van het Productschap Dranken is op 5 februari 2013 akkoord gegaan, conform artikel 5 lid 6 Instellingsbesluit PD, met de adviezen aangaande de afbouw van Commissies Gedistilleerd en Frisdranken en Waters, zoals vastgesteld in de vergaderingen van de Commissie Gedistilleerd van 16 oktober 2012 en van de Commissie Frisdranken en Waters op 14 december 2012. Eveneens heeft het Bestuur Productschap Dranken ingestemd met de afbouw en opheffing van het Productschap Dranken conform de leidraad afbouw SER, waarbij alle inspanningen verricht moeten worden om per 1 januari 2015 tot finale afbouw van het Productschap en haar onderliggende 88A commissies te kunnen overgaan.

Eveneens heeft het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 5 februari jl. de herziene begroting 2012. Hierin werd een voorziening gereserveerd met betrekking tot de afbouw/opheffing/sociale regelingen.

 

Prognose laatste kwartaal 2014 PD in liquidatie

Goedgekeurde Productschap Dranken Jaarrekening 2013 

Kennisgeving procedure voorzitter 

Besluit goedkeuring Begroting PD 2014

Begroting 2014

Kamerbrief voortgang opheffing PBO

Besluit SER goedkeuring begroting 2013

Jaarrekening 2012

Besluit SER goedkeuring tweede herziene begroting 2012

Besluit SER goedkeuring herziene begroting 2012